Õppesuunad

REAALKLASS

Mart Reiniku koolis on 4. klassi õpilasel (va muusikaklass) võimalik alates 5. klassist asuda õppima reaalklassi.
Reaalklass on mõeldud õpilastele, kel on soov  ja eeldused reaalaineid laiemalt õppida, osaleda erinevatel olümpiaadidel, võistlustel, Tartu Ülikooli Teaduskooli töös jne.
Reaalklassi õpilased peavad arvestama matemaatikas suurema koormuse ja õppemahuga ning kiirema töötempoga.
Lisaks kohustuslikule õppeprogrammile õpitakse praktilist matemaatikat, loodusaineid, ajalugu, eesti keelt jm kasutades infotehnoloogia võimalusi.
Peamine eesmärk on arendada õpilaste loogilist arutlusoskust ja oskust leida lahendusi erinevatele ülesannetele.
Reaalklassi õppima taotlemisel on esmalt oluline õpilase ja vanema soov. Soovijatele viiakse aprillikuus läbi kordav töö matemaatikast.

Reaalklassi saamisel võetakse arvesse:

  • matemaatika kordava töö tulemus;
  • aineõpetaja ja klassijuhataja arvamus;
  • osalus matemaatikaalastest võistlustest (Kuubik, Nutisport, Känguru jm), olümpiaadidest ja erinevatest konkurssidest.

Otsusest reaalklassi saamise või mittesaamise kohta antakse teada maikuu teisel nädalal.

MUUSIKAKLASS

Mart Reiniku kooli piirkonna 1. klassi lastest moodustatakse tavaklassidele lisaks üks muusikaklass.

Muusikaklassi eesmärgiks on:

  • aktiivse musitseerimise kaudu õpilaste muusikaliste võimete arendamine;
  • muusikalise kirjaoskuse omandamine;
  • nooti tundvate koorilauljate ja kontserdipubliku kasvatamine;
  • muusikakultuurilise aluse ja väärtushinnangute kujundamine;
  • muusikalise eneseväljendusoskuse ja loominguliste võimete kujundamine.

Muusikaklass moodustatakse kevadisel koolivaheajal toimuva vestluse ja musitseerimise alusel.
Lühivestlused toimuvad kahes osas:

  • Muusikaõpetaja vestleb ja musitseerib koos lapsega individuaalselt (õpilane laulab ette vabalt valitud laulu, koputab järele rütme, kuulab helikõrgusi ja laulab järele).
  • Klassiõpetaja vestleb lapsega (soovi korral vanema juuresolekul), vestluse juures viibib kooli psühholoog.

Tulemuste teavitamine toimub individuaalselt e-posti teel hiljemalt maikuu kolmanda nädala lõpuks.