Õppesuunad

REAALKLASS

Mart Reiniku koolis on 4. klassi õpilasel (sealhulgas ka muusikaklassi õpilasel) võimalik alates 5. klassist asuda õppima reaalklassi.
Reaalklass on mõeldud õpilastele, kel on soov  ja eeldused reaalaineid laiemalt õppida, osaleda erinevatel olümpiaadidel, võistlustel, Tartu Ülikooli Teaduskooli töös jne.
Reaalklassi õpilased peavad arvestama matemaatikas suurema koormuse ja õppemahuga ning kiirema töötempoga.
Lisaks kohustuslikule õppeprogrammile õpitakse praktilist matemaatikat, loodusaineid, ajalugu, eesti keelt jm kasutades infotehnoloogia võimalusi.
Peamine eesmärk on arendada õpilaste loogilist arutlusoskust ja oskust leida lahendusi erinevatele ülesannetele.
Reaalklassi õppima taotlemisel on esmalt oluline õpilase ja vanema soov. Soovijatele viiakse aprillikuus läbi kordav töö matemaatikast.

Reaalklassi saamisel võetakse arvesse:

 • matemaatika kordava töö tulemus;
 • I ja II trimestri keskmine hinne põhiainetes;
 • aineõpetaja ja klassijuhataja arvamus;
 • osavõtt kooli, piirkondlikest ja üleriiklikest matemaatikaalastest võistlustest (Nuputa, Känguru, Kuubik, Nutisport jm), olümpiaadidest ja erinevatest konkurssidest.

Otsusest reaalklassi saamise või mittesaamise kohta antakse teada maikuu kolmandal nädalal.

NB! Erandkorras ja eelnevalt läbi rääkides vanemaga on koolil   õigus määrata õpilane reaalklassist üldklassi juhul, kui reaalainete omandamine osutub õpilase jaoks liialt raskeks või tal puudub laiem huvi nende õppimise vastu.

MUUSIKAKLASS

Mart Reiniku kooli piirkonna 1. klassi lastest moodustatakse tavaklassidele lisaks üks muusikaklass.

NB! Ka muusikaklassi õpilastel on võimalus 4. klassi lõpus soovi korral kandideerida reaalklassi.

Muusikaklassi eesmärgiks on:

 • aktiivse musitseerimise kaudu õpilaste muusikaliste võimete arendamine;
 • praktiline musitseerimine- koorid, instrumendiõpe, puhkpilliorkester, soolo- ja ansamblilaul
 • muusikalise kirjaoskuse andmine;
 • osalemine kontsertidel, laulupäevadel, -pidudel;
 • muusikalise eneseväljendusoskuse ja loominguliste võimete arendamine.

Muusikaklass moodustatakse üldjuhul kevadisel koolivaheajal (aprillis) või sellele eelneval nädalal toimuva vestluse ja musitseerimise alusel.
Lühivestlused toimuvad kahes osas:

 • Muusikaõpetaja vestleb ja musitseerib koos lapsega: laps laulab ette omal valikul eelnevalt õpitud laulu, koputab järele rütme, kuulab helikõrgusi ja laulab järele. Muusikaõpetajad vestlevad vanema(te)ga.
 • Klassiõpetaja vestleb lapsega (soovi korral vanema juuresolekul), vestluse juures viibib kooli tugispetsialist.

Tulemuste teavitamine toimub individuaalselt e-posti teel hiljemalt maikuu kolmanda nädala lõpus.

NB! Muusikaklassi mittesobivuse korral on koolil õigus erandkorras ja eelnevalt läbi rääkides vanemaga viia õpilane üle muusikaklassist üldklassi.