Vastuvõtt

Vastuvõtt Tartu Mart Reiniku Kooli

Tartu linnas elavale lapsele määratakse õppima asumiseks linna poolt elukohajärgne põhikool.

Kooli vastuvõtu ja koolist lahkumise taotlusi esitatakse e-keskkonnas ARNO: www.tartu.ee/arno

Kooli vastuvõtuga seotud info leiate Tartu linna veebilehel:
http://www.tartu.ee/?page_id=24736

VASTUVÕTT 1. klassi– tavaklassid, muusikaklass

15. märtsiks avaldatakse vanematele ARNO kaudu lapsele määratud elukohajärgse kooli andmed. Pärast elukohajärgse kooli teada saamist on vanemal võimalik teha e-keskkonnas ARNO koolile vastuvõtutaotlus. Taotlus tuleb esitada üldjuhul 30. aprilliks.

NB! Muude dokumentide (lapse koolivalmiduskaart ja tervisekaart) esitamine Arno keskkonna kaudu või kohale tuues kooli kantseleisse (Vanemuise 48) võib toimuda hiljem: koolivalmiduskaart hiljemalt juunikuu lõpuks; tervisekaart juunikuu lõpuks või hiljemalt septembrikuu alguses.

NB! Õpilaspileti digifoto tehakse koolis septembri esimeste päevade jooksul.

Alates 1. maist on koolil vabade kohtade olemasolul õigus võtta vastu taotlusi olenemata ARNO näidatud piirkonnast.

Need lapsevanemad, kellel puudub mingitel põhjustel ligipääs ARNOsse, saavad taotlusi esitada ka kooli kantseleis Vanemuise tn 48 tööpäeviti 9.00-15.00.

Vanem lisab taotlusele:

 1. lapse isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
 2. enda isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte, v.a juhul kui taotlus on kinnitatud digitaalallkirjaga;
 3. koolieelse lasteasutuse õppekava täitnud sisseastuja puhul koolivalmiduskaardi hiljemalt 20. juuniks;
 4. tervisekaardi;
 5. nõustamiskomisjoni otsuse (vajadusel).
  Koolis on kasutusel Tartu linna ühtne õpilaspilet, mille jaoks tehakse pilt septembri alguses koolis.

2021/2022 õa tavaklasside 1. kl klassijuhatajad on Kaia Tuhkur, Evi Vähi ja Ulvi Allik.

Mart Reiniku Kooli piirkonna lastest moodustatakse tavaklassidele lisaks üks MUUSIKAKLASS, mille eesmärgiks on:

 • aktiivse musitseerimise kaudu õpilaste muusikaliste võimete arendamine;
 • praktiline musitseerimine – koorid, instrumendiõpe, puhkpilliorkester, soolo- ja ansamblilaul;
 • muusikalise kirjaoskuse andmine;
 • osalemine kontsertidel, laulupäevadel, -pidudel;
 • muusikalise eneseväljendusoskuse ja loominguliste võimete arendamine.

Mart Reiniku Koolis toimetavad erinevad koorid ja orkester ning võimalik on õppida pillimängu (erinevad pillid). Ülevaade meie tegemistest:


Muusikaklass moodustatakse toimuva vestluse ja musitseerimise alusel.

2021/2022 õa muusikaklassi klassijuhataja on õpetaja Siret Jõgisuu.

Muusikaõpetajad on Triin Saariste ja Imbi Pärtelpoeg.

Vestlused 2021/2022 õa 1. kl MUUSIKAKLASSI soovijatele toimuvad esialgsete plaanide kohaselt kevadisel koolivaheajal 19. aprillil kell 14.00-18.00 ja 20. aprillil kell 10.00-14.00 Riia 25 õppehoones (algklasside maja).

Muusikaklassi soovijail palume broneerida 17.03.-13.04. sobiv vestluse aeg (igale lapsele planeeritud 15 minutit) telefonil 736 1960 või sekretäri juures (Vanemuise 48). Seda võib teha enne taotluse esitamist.

Lühivestlused toimuvad kahes osas:

 • Klassiõpetaja vestleb lapsega (soovi korral vanema juuresolekul), vestluse juures viibib kooli tugispetsialist.
 • Muusikaõpetaja vestleb ja musitseerib koos lapsega: laps laulab ette omal valikul eelnevalt õpitud laulu, koputab järele rütme, kuulab helikõrgusi ja laulab järele. Muusikaõpetajad vestlevad vanema(te)ga.

Tulemuste teavitamine toimub individuaalselt e-posti teel hiljemalt maikuu teise nädala jooksul. Muusikaklassi õpilaste nimekirja kodulehel ei avaldata.

NB! Muusikaklassi mittesobivuse korral on koolil õigus erandkorras ja eelnevalt läbi rääkides vanemaga viia õpilane üle muusikaklassist üldklassi.

Esmased uute esimeste klasside nimekirjad loodame paika saada juunikuu teise nädala lõpuks.

Kohtumine uute 1. kl vanematega

Arvestades hetkeolukorda toimub uute 2021/2022 õa 1. klasside tutvumisüritus mitte kevadel, vaid 26. augustil  (õhtusel ajal, aeg täpsustamisel) algklasside õppehoones (Riia 25). Millisel kujul üritus toimub (infotund kõikide klasside vanematele+klassitund lastele või eraldi klassikoosolekud) sõltub epidemioloogilisest olukorrast. Täpse info edastab klassijuhataja augustikuus vahetult enne 26.08.

Ühest põhikoolist teise üleminekul saab lapsevanem kõige täpsemat infot vabade õppekohtade kohta e-keskkonnast ARNO. Taotluse kooli vastuvõtmiseks esitab vanem uuele põhikoolile e-keskkonnas.

Vanem lisab taotlusele:

 1. õpilase isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte.
 2. kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud  ärakirja või väljavõtte, v.a juhul kui taotlus on kinnitatud digitaalallkirjaga;
 3. ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist;
 4. ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
 5. direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse, kui õpilane vahetab kooli  pärast õppeperioodi lõppu;
 6. kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse ning hinnetelehe jooksva õppeveerandi hinnetega, kui õpilane vahetab kooli  õppeperioodi kestel;
 7. õpilase digitaalne foto.

Need lapsevanemad, kellel puudub mingitel põhjustel ligipääs ARNOsse, saavad taotlusi esitada ka kooli kantseleis Vanemuise tn 48 tööpäeviti 9.00-15.00.