Vastuvõtt

Vastuvõtt Tartu Mart Reiniku Kooli

Tartu linnas elavale lapsele määratakse õppima asumiseks linna poolt elukohajärgne põhikool.

Kooli vastuvõtu ja koolist lahkumise taotlusi esitatakse e-keskkonnas ARNO: www.tartu.ee/arno

Kooli vastuvõtuga seotud info leiate Tartu linna veebilehel:
http://www.tartu.ee/?page_id=24736

VASTUVÕTT 1. klassi– tavaklassid, MUUSIKAKLASS

15. märtsiks avaldatakse vanematele ARNO kaudu lapsele määratud elukohajärgse kooli andmed. Pärast elukohajärgse kooli teada saamist on vanemal võimalik teha e-keskkonnas ARNO koolile vastuvõtutaotlus. Taotlus tuleb esitada üldjuhul 30. aprilliks.

NB! Muude dokumentide (lapse koolivalmiduskaart ja tervisekaart) esitamine Arno keskkonna kaudu või kohale tuues kooli kantseleisse (Vanemuise 48) võib toimuda hiljem: koolivalmiduskaart hiljemalt juunikuu lõpuks; tervisekaart juunikuu lõpuks või hiljemalt septembrikuu alguses.

NB! Õpilaspileti digifoto tehakse koolis septembri esimeste päevade jooksul.

Alates 1. maist on koolil vabade kohtade olemasolul õigus võtta vastu taotlusi olenemata ARNO näidatud piirkonnast.

Need lapsevanemad, kellel puudub mingitel põhjustel ligipääs ARNOsse, saavad taotlusi esitada ka kooli kantseleis Vanemuise tn 48 tööpäeviti 9.00-15.00.

Vanem lisab taotlusele:

 1. lapse isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
 2. enda isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte, v.a juhul kui taotlus on kinnitatud digitaalallkirjaga;
 3. koolieelse lasteasutuse õppekava täitnud sisseastuja puhul koolivalmiduskaardi hiljemalt 20. juuniks;
 4. tervisekaardi;
 5. nõustamismeeskonna otsuse (vajadusel).
  Koolis on kasutusel Tartu linna ühtne õpilaspilet, mille jaoks tehakse pilt septembri alguses koolis.

2024/2025 õa 1. klasside klassiõpetajad (hetkel teadmata).

Mart Reiniku koolis moodustatakse tavaklassidele lisaks üks MUUSIKAKLASS, mille eesmärgiks on:

 • aktiivse musitseerimise kaudu õpilaste muusikaliste võimete arendamine;
 • praktiline musitseerimine – koorid, instrumendiõpe, puhkpilliorkester, soolo- ja ansamblilaul;
 • muusikalise kirjaoskuse andmine;
 • osalemine kontsertidel, laulupäevadel, -pidudel;
 • muusikalise eneseväljendusoskuse ja loominguliste võimete arendamine.

NB! Ka muusikaklassi õpilastel on võimalus 4. klassi lõpus soovi korral kandideerida reaalklassi.

Mart Reiniku Koolis toimetavad erinevad koorid ja orkester ning võimalik on õppida pillimängu (erinevad pillid). Ülevaade meie tegemistest:

2024/2025 õa muusikaklassi klassijuhataja on Merike Kärner, muusikaõpetaja on Triin Saariste.

Muusikaklass moodustatakse toimuva vestluse ja musitseerimise alusel.

Vestlused  1. kl MUUSIKAKLASSI soovijatele toimuvad kevadisel koolivaheajal 16. aprillil (teisipäev) kell 14.30-18.00 ja 17. aprillil (kolmapäev) kell 14.30-18.00 Vanemuise 48 õppehoones.

Muusikaklassi soovijail palume broneerida eelnevalt sobiv vestluse aeg (igale lapsele planeeritud 15 minutit) telefonil 736 1960 või sekretäri juures (Vanemuine 48). Seda võib teha enne taotluse esitamist.

Lühivestlused toimuvad kahes osas:

 • Klassiõpetaja vestleb lapsega (soovi korral vanema juuresolekul).
 • Muusikaõpetaja vestleb ja musitseerib koos lapsega: laps laulab ette omal valikul eelnevalt õpitud laulu, koputab järele rütme, kuulab helikõrgusi ja laulab järele. Muusikaõpetaja vestleb vanema(te)ga.

Tulemuste teavitamine toimub individuaalselt e-posti teel hiljemalt maikuu teise nädala jooksul. Muusikaklassi õpilaste nimekirja kodulehel ei avaldata.

NB! Muusikaklassi mittesobivuse korral on koolil õigus erandkorras ja eelnevalt läbi rääkides vanemaga viia õpilane üle muusikaklassist üldklassi.

Esmased uute esimeste klasside nimekirjad saavad paika juunikuu esimese nädala jooksul.

Uute 2024/2025 õa 1. klasside tutvumisüritus toimub  6. juunil kell 18.00 algklasside õppehoones (Riia 25).

Ühest põhikoolist teise üleminekul saab lapsevanem kõige täpsemat infot vabade õppekohtade kohta e-keskkonnast ARNO. Taotluse kooli vastuvõtmiseks esitab vanem uuele põhikoolile e-keskkonnas.

Vanem lisab taotlusele:

 1. õpilase isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte.
 2. kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud  ärakirja või väljavõtte, v.a juhul kui taotlus on kinnitatud digitaalallkirjaga;
 3. ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist;
 4. ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
 5. direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse, kui õpilane vahetab kooli  pärast õppeperioodi lõppu;
 6. kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse ning hinnetelehe jooksva õppeveerandi hinnetega, kui õpilane vahetab kooli  õppeperioodi kestel;
 7. õpilase digitaalne foto.

Need lapsevanemad, kellel puudub mingitel põhjustel ligipääs ARNOsse, saavad taotlusi esitada ka kooli kantseleis Vanemuise tn 48 tööpäeviti 9.00-15.00.