Vastuvõtt

 Vastuvõtt Tartu Mart Reiniku Kooli

Tartu linnas elavale lapsele määratakse õppima asumiseks linna poolt elukohajärgne põhikool.

Kooli vastuvõtu ja koolist lahkumise taotlusi esitatakse e-keskkonnas ARNO: www.tartu.ee/arno

Kooli vastuvõtuga seotud info leiate Tartu linna veebilehel:
http://www.tartu.ee/?page_id=24736

Vastuvõtt 1. klassi  

15. märtsiks avaldatakse vanematele ARNO kaudu lapsele määratud elukohajärgse kooli andmed. Pärast elukohajärgse kooli teada saamist on vanemal võimalik teha e-keskkonnas ARNO koolile vastuvõtutaotlus. Taotlus tuleb esitada üldjuhul 30. aprilliks.

Alates 1. maist on koolil vabade kohtade olemasolul õigus võtta vastu taotlusi olenemata ARNO näidatud piirkonnast.

Vanem lisab taotlusele:

 1. lapse isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
 2. enda isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte, v.a juhul kui taotlus on kinnitatud digitaalallkirjaga;
 3. koolieelse lasteasutuse õppekava täitnud sisseastuja puhul koolivalmiduskaardi hiljemalt 20. juuniks;
 4. tervisekaardi;
 5. nõustamiskomisjoni otsuse (vajadusel).
  Koolis on kasutusel Tartu linna ühtne õpilaspilet, mille jaoks tehakse pilt septembri alguses koolis.

NB! Õpilaspileti digifoto tehakse koolis septembri esimeste päevade jooksul.

Need lapsevanemad, kellel puudub mingitel põhjustel ligipääs ARNOsse, saavad taotlusi esitada ka kooli kantseleis Vanemuise tn 48 tööpäeviti 9.00-15.00.

Mart Reiniku Kooli piirkonna lastest moodustatakse tavaklassidele lisaks üks muusikaklass, mille eesmärgiks on:

 • aktiivse musitseerimise kaudu õpilaste muusikaliste võimete arendamine;
 • muusikalise kirjaoskuse omandamine;
 • nooti tundvate koorilauljate ja kontserdipubliku kasvatamine;
 • muusikakultuurilise aluse ja väärtushinnangute kujundamine;
 • muusikalise eneseväljendusoskuse ja loominguliste võimete kujundamine.

Muusikaklass moodustatakse toimuva vestluse ja musitseerimise alusel.

Vestlused 2019/2020 õa 1. kl muusikaklassi soovijatele toimuvad 22. aprillil
kell 14.00-18.00 ja 23. aprillil kell 10.00-14.00 Vanemuise 48 õppehoones.

Muusikaklassi soovijail palume broneerida 18.03.-15.04. sobiv vestluse aeg (igale lapsele planeeritud 10 minutit) telefonil 736 1960 või sekretäri juures (Vanemuise 48). Seda võib teha enne taotluse esitamist.

 Lühivestlused toimuvad kahes osas:

 • Klassiõpetaja vestleb lapsega (soovi korral vanema juuresolekul), vestluse juures viibib kooli psühholoog.
 • Muusikaõpetaja vestleb ja musitseerib koos lapsega individuaalselt (laulab ette vabalt valitud laulu, koputab järele rütme, kuulab helikõrgusi ja laulab järele).

Tulemuste teavitamine toimub individuaalselt e-posti teel maikuu kolmanda nädala jooksul. Muusikaklassi õpilaste nimekirja kodulehel ei avaldata.

Esmased uute esimeste klasside nimekirjad saavad paika maikuu lõpuks.

Uute 2019/2020. õa 1. klasside tutvumisüritus toimub 13. juunil algusega kell 18.00 algklasside õppehoones (Riia 25).

Ühest põhikoolist teise üleminekul saab lapsevanem kõige täpsemat infot vabade õppekohtade kohta e-keskkonnast ARNO. Taotluse kooli vastuvõtmiseks esitab vanem uuele põhikoolile e-keskkonnas.

Vanem lisab taotlusele:

 1. õpilase isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte.
 2. kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud  ärakirja või väljavõtte, v.a juhul kui taotlus on kinnitatud digitaalallkirjaga;
 3. ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist;
 4. ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
 5. direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse, kui õpilane vahetab kooli  pärast õppeperioodi lõppu;
 6. kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse ning hinnetelehe jooksva õppeveerandi hinnetega, kui õpilane vahetab kooli  õppeperioodi kestel;
 7. õpilase digitaalne foto.

Need lapsevanemad, kellel puudub mingitel põhjustel ligipääs ARNOsse, saavad taotlusi esitada ka kooli kantseleis Vanemuise tn 48 tööpäeviti 9.00-15.00.